Juridische informatie & privacy-verklaring

1. Informatie m.b.t. de dierenartspraktijk Hilde Bouchaut

Vestiging: Koning Albertlaan 46Bbus1, 3680 Maaseik, België
Telefoonnummer: 089/754115
E-mail: info@dierenartshildebouchaut.be
Website: www.dierenartshildebouchaut.be
Ondernemingsnummer: BE 0833115875
Diensten: diergeneeskundige diensten, meer bepaald voor kleine huisdieren.
De prijslijst van mijn diensten is te raadplegen in de map die u kan terugvinden in de wachtzaal.
Deze prijslijst is raadpleegbaar zowel exclusief als inclusief de BTW-tarieven.


2. Informatie m.b.t. het gereglementeerd beroep van dierenarts

2a. Dierenarts is een gereglementeerd beroep. Hilde Bouchaut is ingeschreven bij de volgende beroepsvereniging:

De Orde der Dierenartsen
Salisburylaan 54, 9820 Merelbeke
Telefoon: 09 225 58 18 – Fax: 09 225 54 95
E-mail: info@ordederdierenartsen.be
Website: www.ordederdierenartsen.be

2b. Beroepstitel en lidstaat waar die is toegekend:

Dierenarts Hilde Bouchaut : erkend dierenarts – beroepstitel toegekend in België – Ordenummer: N3229

2c. Verwijzing naar de beroepsregels en wijze van toegang ertoe:

Dierenartsen dienen zich te houden aan “De Code der Plichtenleer”.
Deze gedragscode is raadpleegbaar in het Nederlands via de website van de Orde der Dierenartsen.

3. Informatie m.b.t. vergunningen

Geneesmiddelendepot: Dierenarts Hilde Bouchaut beschikt over een identificatienummer als geneesmiddelendepot: DP00101659. De bevoegde autoriteit ter zake: Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) – DG Inspectie Afdeling Aflevering, Eurostation II – Victor Hortaplein 40/40, 1000 Brussel.
Telefoon: 02 524 80 80 – Fax: 02 524 80 01
E-mail: inspection@fagg.be
Website: www.fagg-afmps.be

4. Verzekering beroepsaansprakelijkheid (BA)

Beroepsaansprakelijkheid van dierenarts Hilde Bouchaut is verzekerd via:
Ethias nv , maatschappelijke zetel: Rue des Croisiers 24, 4000 Luik, telnr 011/282800.
Geldigheid België en grensstreken afgebakend door verdragen met aangrenzende landen

5. Algemene verkoopsvoorwaarden

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen.
Bij gebrek aan betaling binnen de gestelde termijn, wordt het factuurbedrag dat nog openstaat van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een schadevergoeding van 10% op dat bedrag en een intrest van 10% per jaar.
Enkel de afdelingen van de rechtbanken of het vredegerecht bevoegd voor de plaats van de uitbatingszetel van de dierenartspraktijk zijn bevoegd in geval van een geschil.

6. Privacy-verklaring

6.1. GDPR

Op 25 mei 2018 ging de nieuwe Europese verordening van kracht inzake gegevensbescherming: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – GDPR). Ik hecht veel belang aan uw privacy en beveiliging van uw persoonsgegevens.

6.2. Wat is AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft als doel de verwerking van persoonlijke gegevens te reguleren en beveiligen.

6.3. Uw persoonlijke gegevens

Als dierenarts, ben ik genoodzaakt om persoonlijke gegevens bij te houden in het kader van de gezondheidszorg van uw huisdier. Om deze gegevens af te schermen zal ik:

  • uw gegevens enkel verwerken en bewaren in beveiligde software en applicaties;
  • uw gegevens enkel gebruiken in het kader van uw dier zijn gezondheidszorg;
  • uw gegevens nooit aanwenden voor andere doeleinden.

A. Persoonsgegevens die ik verwerk
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt in mijn praktijk:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • uw rijksregisternummer in geval van de verplichte registratie van katten en honden in de databank van CatID/DogID
   Deze gegevens komen bij mij via de online agenda, telefonisch of als u bij mij in de praktijk bent.

B. Delen van persoonsgegevens met derden
Dierenarts Hilde Bouchaut deelt uw persoonsgegevens met volgende instanties:

  • Diergeneeskundige labo’s : AML, Velab, Zoolyx, Idexx
  • DogID/CatID, de databank voor hond en kat
  • Andere dierenartsen of dierenklinieken als u wenst doorverwezen te worden
  • Uw facturatiegegevens kunnen bij de boekhouder terechtkomen, zodat deze de boekhouding goed kan voeren.

C. Gebruik van uw gegevens

Als dierenarts gebruik ik uw gegevens om u vaccinatieherinneringen, bevestigingen of annuleringen van afspraken /registraties te sturen (via brief of mail), om u op de hoogte te brengen van info-avonden en om met u te communiceren over de gezondheidstoestand van uw huisdieren.

D. Wijzigen van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om ten allen tijde uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U neemt daarvoor contact op met mij via telefoon of mail.

E. Bewaarperiode

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor een goed patiëntenbeheer en dan de termijn die nodig is om aan de wet te voldoen (inzake boekhouding, geneesmiddelendepot, …).

F. Klachten

Als u van oordeel bent dat uw rechten inzake de verwerking van uw persoonsgegevens niet werden gerespecteerd, kan u een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be of per post :

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel